مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و خاک باغات مرکبات شهداد . . .

نمایش دو مقاله کار شده در این مورد در ادامه :(با دقت مطالعه بفرمایید).

نویسنده:
شهین نوربخش ] - عضو هیئت علمی پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

report iconخلاصه مقاله:

شهداد یکی از مناطق کشت مرکبات در استان کرمان می باشد. در سه دهه گذشته باغات مرکبات این منطقه به تدریج شروع به خشک شدن نموده اند و باعث کاهش حدود 80 درصد تولید پرتقال در شهر شهداد و حدود 40 درصد کاهش در منطقه شده است. به منظور بررسی میزان املاح خاک باغات شهداد و احتمال پیشنهاد کشت جایگزین به منظور ایجاد یک کشاورزی پایدار و سود آور در منطقه پروژه ای برای بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و آب شهداد شروع شد، در فاز اول این پروژه نمونه هایی از خاک باغات شهداد برداشته شد. باغ های مورد مطالعه شامل سه باغ اولی نسبتا سالم، باغ دوم تا حدود 50% صدمه دیده بود و باغ سوم بطور کامل خشک شده بود. نمونه هایی از نقاط مختلف خاک باغات به صورت تصادفی برداشت شد. میزان بافت خاک، درجه شوری، اسیدیته، کلر، بیکربنات، سولفاتها و گچ آنها مورد اندازه گیری قرار گرفت. در این مقاله میزان پارامترهای بدست آمده گزارش شده اند. در مجموع داده های جمع آوری شده نشان دادند که میانگین pH، هدایت الکتریکی، کلر و گچ در باغات سالم پایین تر بود و با افزایش سطح بیمار این مقادیر نیز افزایش یافتند. مقدار بی کربنات ها در باغات بیمار نسبت به باغ سالم افزایش نشان می داد ولی این تفاوت چندان زیاد نبود.

کلمات کلیدی: مرکبات، کشاورزی پایدار، شهداد

//////////////////////////////.....................................///////////////////////////////////

نویسند‌گان:
شهین نوربخش ] - عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عاطفه اسماعیلی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش خاکشناسی، عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه

report iconخلاصه مقاله:

شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده در رشد گیاهان به حساب می آید. تجمع یون های کلر و سدیم در گیاه دررابطه با شوری خاک منجر به اختلال در متابولیسم گیاهان می گردند. مرکبات از جمله گیاهانی هستند که به این دویون حساس اند. در سالهای اخیر باغات مرکبات منطقه شهداد رو به خشک شدن گزارده اند. به منظور بررسی وضعیت شوری و اثرات غلظت زیاد یون های سدیم وکلر در خاک باغات مرکبات منطقه شهداد در استان کرمان مطالعه ای در سال 1386 روی خاک این منطقه صورت گرفت. پس از بررسی اولیه منطقه دو باغ مورد تهدید به خشک شدن انتخاب و نمونه خاک هایی از اعماق متفاوت آنها برداشته شد. سپس در یکی از باغات تا عمق 60 سانتی متری اصلاح بافت خاک به همراه افزودن مقادیری کود دامی پوسیده صورت گرفت. نهال های جوانی در این گودال ها کاشته شد. پس از گذشت 4 سال از رشد نهال های تازه نمونه خاک هایی برداشت و میزان سدیم و کلر در آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با اصلاح بافت خاک میزان سدیم و کلر به ترتیب از 21و 5/2 به میزان قابل توجهی کاهش یافته و رشد گیاهان نیز بهبود یافت

کلمات کلیدی: مرکبات، شهداد، سدیم، کلر، شوری

/ 0 نظر / 107 بازدید