تکمیل موضوع مربوط به آفت نخل (زنجره خرما Ommatissus binotatus)

برای مبارزه با این آفت باید سطح زیان اقتصادی دقیقا مشخص گردد.

در صورتیکه تعداد تخم ها در هر برگچه ده عدد یا بیشتر باشد خسارت آفت شدید است.

اگر این تعداد5تا10عددباشدخسارت متوسط واز 5کمتر خسارت ضعیف است، تصور میرود مبارزه شیمیایی در حالت شدید قابل توصیه باشدو در حالات دیگر ، کنترل آفت را باید به عهده دشمنان طبیعی گذاشت.

بهترین موقع مبارزه شیمیایی در پاییز پس از برداشت میوه خرما است. در بهار در صورتیکه سمپاشی لزوم پیداکند،بهتر است این عمل ده روز پس از گردافشانی نخلها صورت گیرد.

همین طور که در مطلب قبلی اشاره کردم و سمومی معرفی کردم با استفاده از آن سموم علاوه بر کنترل زنجره خرمامشکلاتی که کنه های خرما و شپشک ها در ادامه بوجود خواهد آورد موثر و مفید واقع میشود.

/ 2 نظر / 53 بازدید
بابا

باسلام استفاده بردیم .

بابا

باسلام مهندس مجددا نخل بزمانی یک خوشه دیگر اورده وبنده ان را بو دادم نمی دانم خرما میشود یا خیر در هر صورت تا اینجا 11 خوشه دارد امیواریم که زنجیره به سراغش نیاید .