راهنمای تشخیص افات و بیماریهای درخت مو

ریشــــــــــــــــه
1_تورم نوک ریشه،زرد شدن قسمتهای مختلف ریشه واثار شته زرد در ریشه مسن شته گال زا
2_اثار جویدگی بر روی ریشه مسن و یا از بین رفتن اوندهای ابکش و ضعیف گیاه موش صحرایی
3_ضعف عمومی گیاه و مترم شدن ریشه جوان نماتود
4_رشته های تار عنکبوتی سفید رنگ بر روی ریشه های در حال ازبین رفتن پوسیدگی ریشه مو

تنـــــــــــه و شاخــــــــه مسن
1_تورم سرطانی بر روی تنه مو در نقاط مختلف سرطان تنه
2_شته های سفیدرنگ و وجود عسلک در زیر پوست تنه و یا داخل شکاف شته چسبنده
3_برجستگی نیمه کروی شکل قهوه ای رنگ به طور موازی بر روی تنه و و
وجود شته قهوه ای بالشتک کوچک
4_برجستگی های نیمه کروی شکل بر روی پوست تنه مو که روی توده های
پنبه ای قرار دارند بالشتک پنبه ای
5_لکه های سیاه رنگ در قسمت زیر پوسته تنه مو بیماری لکه سیاه انگور

شــــــــــــاخه ها
1_انشعاب بیش از حد شاخه ها و خشکیدگی شاخه های نابجا کنه تار عنکبوتی
2_کوتاه شدن شاخه ها و نامنظم شدن فواصل میانگره بیماری ویروسی
3_تورم انتهای شاخه نزدیکی بیش از حد گره ها بهم و از بین رفتن
قسمت انتهایی شاخه کمبود بر
4_اثار جویدگی بر روی شاخه خرگوش
5_شکستگی و حفره دار شدن شاخه ها شاخه خوار ذرت
6_لکه های سیاه رنگ و کشیده در گره های زیرین و خاکستری شدن
شاخه ها به همراه تعداد زیادی نقاط سیاه رنگ بیماری لکه سیاه رنگ

غــــــــنچـــــــــه
1_عدم شکوفایی عدم رشد و نابودی غنچه ها سرمازدگی،کفک خاکستری
2_تاخیر در شکوفایی غنچه ها بغضی بوته ها در اوایل رشد بیماری ویروسی، کنه تارعنکبوتی
3_تورم غنچه ها و خالی شدن درون انها کرمهای خاکستری مو
4_تورم غنچه ها و اثار جویدگی در بعضی قسمتها سرخرطومی مو

بـــــــــــــــــــــرگه ا
الف) پوشش روی بـــــــــــــــرگها
1_پوشش سفید یا خاکستری رنگ در سطح بالایی و زیرین سفیدک حقیقی
2_تارهای قارچی سفیدرنگ و شفاف در سطح زیرین سفیدک دروغین
3_تارهای سفید تا قرمزرنگ و غیر قابل شستشو فقط در سطح زیرین کنه گال زا
4_پوشش لاکی اغشته به شیره ای چسبناک شپشک های مختلف
ب)لکه دار بودن سطح بـــــــــــــرگها
1_لکه های روغنی شفاف و در مراحل پیشرفته لکه های بزرگ سفید خشکیده سفیدک دروغین
2_لکه های گرد سیاه رنگ که به سرعت خشک شده و نسوج
مرده و مرکز لکه ها جدا می شوند بیماری انتراکنوز

ج)تغییر رنگ بــــــــــــــــرگها
1_برگها قهوه ای روشن تا قهوه ای برنزی با تعداد زیادی لکه های سیاه
بر اثر نیش حشرات کنه قرمز
2-تغییررنگ برگ به طورت لکه های روشن زرد موزائیک شکل کمبود بذ
3-پریدگی رنگ برگها از سوی لبه به سمت داخل و بین رگبرگها به رنگ قرمز کمبود منیزیم
4-تغییر رنگ بالایی برگها از سوی لبه برگ به سمت داخل و بین رگبرگها در ابتدا به رنگ بنفش مایل به ابی و سپس به رنگ قهوه ای شکلاتی کمبود پتاس
5-تغییر رنگ برگ به صورت تیره و روشن در تمام سطح برگ بیماری ویروسی برگ بادبزنی مو
6-لکه های زرد لیمویی و یا سفید بر سطح برگ و رگبرگ بیماری پاناشو یا موزائیک زرد
7-زرد شدن سطح برگ در امتداد رگبرگ به سمت پایین و حالت خشیکیدگی و شکستگی برگ بیماری ویروسی زردی برگ

ح)سوراخ و خــــرده شدن برگ
1-خورده شدن سطح برگ به صورت نواری و وجود ردپای حشرات سرخرطومی انگور
2-خورده شدن برگ از س.ی لبه به سمت داخل سرخرطومی کرم برگ خوار
3-اثار خورده شدن برگها در محلی بین رگبرگ و دمبرگ و تغییر رنگ در این محل به قرمز مایل به قهوه ای کنه قرمز اروپایی
4-پریدگی رنگ سطح برگ و وجود لکه های زرد رنگ در تمام سطح برگ و گردالود شدن برگ کنه تار عنکبوتی
سوراخ و بریدگی عمیق بر سطح برگ تگرگ
چ) اثار محل نیش خوردگی بر روی سطح برگ
1- اثار محل نیش خوردگی به صورت نقاط روشن به همرا تعداد زیادی رگبرگهای ستاره شکل کنه تار عنکبوتی
2-در محل نیش خوردگی نقاط تیره رنگ و در اطراف ان لکه های روشن بر سطح برگ کنه قرمز ارو پایی
3- روشن شدن برگها در محل نیش خوردگی و در هم پیچیده شدن رگبرگ بیماری ویروسی برگ بادبزنی مو

خ)تغییر شکل برگ
1-برگ به صورت کلافه به دور خود پیچیده و در داخل تونل ها :
#کرمهای خاکستری تا سبز رنگ کج در حال جنب وجوش کرم برگ خوار مو
*کرم های بیرنگ به خود پیچیده کرم ریز برگ خوار
2-برگها تک تک همانند سیگار به دور خود پیچیده اند سرخرطومی انگور
3-برامدگی زگیل مانند بر روی سطح بالایی برگ کنه گال زا و یا کنه نمدی
4-گال هایی به اندازه عدس در سطح زیرین برگ شته گال زا
5-پیچیدگی برگ به سمت پایین و تغییر رنگ پاییزه زودتر از موعد بیماری ویروسی پیچیدگی برگ
6-برامدگی زگیل مانند کنه گال زا به رنگ زرد لیمویی بیماری پانشور
7-پیچیده شدن شدید سطح برگ و تغییر شکل کامل انها کنه،تریپس،زنجیره مو

خـــــــــــوشه
1-خوشه های گل به یکدیگر تنیده شده و مشاهده اثار خورده شدن خوشه توسط
-لاروهای قهوه ای رنگ مایل به برنزی با سر سیاه رنگ کرم خوشه خوار انگور
-لاروهای زرد رنگ مایل به زیتونی با سرزرد مایل به قهوه ای کرم ریز خوشه خوار انگور
-لاروهای سبز با سر سیاه رنگ و بسیار متحرک کرم برگ خوار مو
2-خوشه به وسیله پوشش سفید رنگی پوشانیده شده و خوشه در حال از بین رفتن است. سفیدک دروغین
3-فقط نوک خوشه ها به وسیله تارهایی سفیدرنگ به هم تنیده شده کنه گال زا
4-خوشه به وسیله پوششی خاکستری پوشیده کفک خاکستری

حبـــــــه های انـــــــــگور
1- پس از شروع مرحله رسیدن لکه های کشیده ای به رنگ قهوه ای تیره مایل به سیاه در قسمت دم حبه دیده میشود.حبه در حال پوسیده و خشک شدن بوده و تارهای سفیدی دیده میشود. بیماری سیاه شدگی دم حبه
مشاهده پوشش پنبه مانند روی حبه به رنگ

 

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید