کرم میوه خوار خرما یاBatrachedra amydraula Meyr

زیست شناسی:این آفت زمستان را به صورت لارو کامل می گذراند. این لاروها در اواخر زمستان تبدیل  به شفیره می شوند. کمی قبل از باز شدن گل ها حشرات کامل فعالیت خود را شروع می کنند ومصادف با باز شدن گل تخمریزی می نمایند.تخم معمولاًدر روی نهنج وخوشه گذاشته می شود ولاروها بلا فاصله بعد ازیک هفته ظاهر می شوند.فعالیت لارو ها با تنیدن تار های ابریشمی همراه است،لذا با مشاهدۀ این تارها  می توان به وجود آفت پی برد.لاروها در نسل اول از نهنج و تخمدان تغذیه کرده و درصد قابل ملاحضه ایاز گلها را می ریزند .این لاروها پس از تکمیل دوران تغذیه در داخل گل شفیره می شوند و حدود یک هفته  بعد حشرات کامل نسل دوم ظاهر می گردند حشرات ماده نسل دوم معمولاً تخمهای خود را روی میوه های کوچک قرار می دهند. لاروهای نسل دوم بلا فاصله پس از خروج از تخم با تنیدن تار ،میوه های کوچک رابه خوشه ودم میوه چسپانده وپس از آن به داخل میوه نفوذ کرده واز محتویات داخل آن تغذیه می کنند.معمولاً درون هر میوه فقط یک لارو دیده می شود.میوه های آفت زده اغلب به رنگ قرمز در می آیند وباغداران از روی تغییر رنگ میوه نیز به وجود آفت پی میبرند. این حشره در شرایط مساعد می تواند تاسه نسل نیز ایجاد کند وگاهی میزان خسارت آن تا90درصد محصول می رسد.

مبارزه: بهترین موقع مبارزه وقتی است که لاروهای نسل بهاره از تخم خارج شده وشروع به تنیدن تا ر کرده اند. سم پاشی با لیندین به نسبت 1یا5/1درهزارـاز پودر وتابل 25% ویا گوزاتیون به نسبت 5/1یا2درهزار ـاز پودر وتابل 20% ویا زلون نتیجه بسیار خوبی میدهد ـ سوپر اسید 40% به نسبت 5/1درهزار ـرکسیون 5/46% به نسبت 5/1درهزار ـ سوین 85% به نسبت 3درهزار استفاده می شود.

نکته : سم دیازینون که به جهت مبارزه با زنجره خرما به کار می رود در کنترل جمعیت آفت کرم میوه خوارنقش داشته ونیازی به سم پاشی مجدد نمی باشد.

علت اینکه کرم میوه خوار گفته میشود :چون مرحله ی لاروی این آفت خسارت اصلی را وارد میکند.

/ 0 نظر / 85 بازدید