ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﮊﺋﻮﻣﻤﺒﺮﺍﻥ راهکاری مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی در شهداد

 

ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﯼ ﮊﺋﻮﻣﻤﺒﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
ﺍﻟﻒ) ﮔﻮﺩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﺷﯿﺐ ﺩﺍﺭ
ﺏ) ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﯼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺫﻭﺯﻧﻘﻪ
ﭖ) ﮐﻮﺑﺶ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺩﺭ ﮐﻒ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ
ﺕ) ﺣﻔﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺭﻕ ﮊﺋﻮﻣﻤﺒﺮﺍﻥ
ﺙ) ﺣﻔﺮ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺩﺭ ﮐﻒ ﻭ ﯾﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮ
ﺝ ) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺭﯾﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ
ﭺ ) ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﯼ ﮊﺋﻮﻣﻤﺒﺮﺍﻥ، ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ .
ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ (ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺎﮎ) ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﯼ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﻗﻬﺎﯼ ﮊﺋﻮﻣﻤﺒﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﻗﻬﺎ ﻭ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

مزایای پوشش ژئوممبران نسبت به دیگر انواع پوشش های استخر آب

  • کاهش هزینه های اجرای استخر ژئوممبران نسبت به سایر پوشش های آببند
  • زمان بسیار کمتر احداث استخر ژئوممبران نسبت به استخرهای بتنی، سنگی و …
  • نفوذ ناپذیری بسیار بالای ورق ژئوممبران (تقزیباً نفوذ ناپذیر)
  • نچسبیدن خزه و جلبک به کف استخرهای پلیمری
  • مقاومت بالای ورق ژئوممبران در برابر عوامل محیطی (مانند نور آفتاب، یخ زدگی و …) و بیولوژیکی

/ 0 نظر / 313 بازدید