پیامهای ترویجی!

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گریز از وابستگی

همه ما در قبال حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مسئولیم

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دروازه ای است به فردایی بهتر

تداوم بقای روستاها در گروه حفظ کاربری اراضی کشاورزی است

تغییر کاربری اراضی کشاورزی مساوی است با تهدید امنیت غذایی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی مساوی است با مهاجرت روستائیان به شهرها

آیا می دانید تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ بدون مجوز جهاد کشاورزی ممنوع می باشد

یکی از راهکارهای مقابله با خشکسالی کشت متناسب با آب مطمئن و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی است.

آیا میدانید هرس مناسب در کاهش خسارت سرما زدگی و خشکسالی بسیار موثر است.

محلول پاشی کودهای پتاسه سبب افزایش مقاومت گیاه به خشکسالی و سرمازدگی می شود.

/ 0 نظر / 55 بازدید