مبارزه با علف های هرز مزارع سیر شهرستان شهداد، چگونه؟

در پاسخ به سوال یکی از همراهان شهداد کشاورز که در شهداد الان سطح زیر کشت سیر زیاد است و مزارع سیر علف هرز دارند و اقدامی قبل از کشت صورت نگرفته چه اقدامی از جهت انتخاب نوع سم و روش های دیگر مناسب است:

بیماریها، آفتهای گیاهی و علفهای هرز در دنیا حدود 40 درصد عملکرد کشاورزان را کاهش می دهد که این میزان در ایران بیشتر است.همچنین خسارتهای ناشی از علفهای هرز در گندم زارهای کشور سالانه 25 درصد ذکرشده است.

علف های هرز با گیاه اصلی در جذب آب ، مواد غذایی و نور رقابت کرده و رشد سریع و سایه اندازی این گیاهان شدت خسارت آن را افزایش می دهد . سیر و پیاز در ابتدای فصل رویش بسیار ضعیف بوده و قدرت رقابت با علف های هرز را ندارد . بنابراین مبارزه با علف های هرز آن ضروری به نظر می رسد .

روش های مبارزه با علف های هرز در سیر به شرح زیر می باشد :

1- استفاده از آبیاری جهت رویش علف های هرز و شخم علف های هرز سبز شده قبل از کاشت محصول

2- استفاده از روش وجین در سطح های کم (بعضی از کشاورزان برای سطح زیر کشت زیاد هم از این روش استفاده میکنند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد).

1- استفاده از سموم توصیه شده به شرح زیر :

الف علف کش توتریل (ایوکسینیل) برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ به میزان 3 لیتر در هکتار پس از رویش علف های هرز در مرحله 4 برگی سیر

ب- علف کش گل ( اکسی فلور فن ) برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ در مرحله 4-2 برگی علف هرز به میزان 2 لیتر در هکتار در مرحله 5-2 برگی پیاز و سیر و یا با دز شکسته به میزان 75/0 لیتر در هکتار در دو نوبت با فاصله 18 روز . در کشت نشایی پیاز یک نوبت به میزان 2-5/1 لیتر در هکتار پس از انتقال نشاء در مرحله 4-2 برگی علف های هرز

ج- علف کش رونستار ( اگزادیازون ) برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ به میزان 3-2 لیتر در هکتار در مرحله 4-2 برگی علف هرز به صورت پس رویشی.

در ادامه یک پژوهش زراعی در همین مورد :

ارزیابی کارایی علفکش های مختلف در کنترل علف های هرز سیر (Allium Sativum)

حسینی مصطفی,قربانی رضا,بازوبندی محمد,باقری علیرضا* 

* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور ارزیابی کارایی تعدادی از علفکش ها بر علف های هرز و عملکرد سیر، آزمایشی در مزرعه سیاهدشت واقع در شهرستان فاروج انجام شد. این آزمایش در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 12 تیمار علفکشی شامل علفکش دو منظوره کلرتال متیل (داکتال) با مقادیر 4، 8، 12 و 16 کیلوگرم در هکتار، علفکش اکسی فلورفن (گل) با مقادیر 0.75، 1.5، 3 و 5 لیتر در هکتار، علفکش ایوکسینیل (توتریل) با مقادیر 1، 2، 3 و 6 لیتر در هکتار و یک تیمار وجین در ابتدای فصل انجام شد. نتایج حاصل از سه مرحله نمونه برداری (30، 52 و 72 روز پس از نمونه برداری) نشان داد که بسته به نوع علفکش و میزان مصرف آن علف های هرز پاسخ های مختلفی را نشان داده و تفاوت معنی داری (0.01>p) میان این پاسخ ها مشاهده شد. در هر سه مرحله نمونه برداری در میان تیمارهای آزمایش، علفکش گل با مقدار 3 لیتر در هکتار بهترین نتایج را در کنترل علف های هرز به همراه داشت. رابطه بین مقادیر مختلف علفکشی و درصد کنترل علف های هرز از یک رابطه سیگموئیدی چهار پارامتره تبعیت می کرد. وزن خشک اندام هوایی، وزن غده، وزن حبه و تعداد حبه نیز تحت تاثیر تیمار علفکشی قرار گرفتند به طوریکه تیمار علفکش گل به میزان 3 لیتر در هکتار به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد.

/ 2 نظر / 3201 بازدید
شهروند

باسلام خسته نباشید جوان استفاده بردیم .

اشنا

سلام به امید روزی که کشاورزی شهداد از این رو به انرو شود با توجه به اینکه شهداد جوانان تحصیل کرده ودلسوز همچون شماها را دارد وبه امید پیشرفت وکمک به همه مردم کشاورز این نقطه از کشور پهناور شهداد .