کمبودکلسیم درهندوانه های اندوهجردوراهکار

آماده سازی زمین:

برای کاشت هندوانه زمین را درپائیز سال قبل شخم زده و آنرا به حال خود می گذارند . کلوخ های حاصله از شخم در فصل زمستان توسط سرما و یخبندان پوک و نرم شده و در بهار قبل از کاشت، زمین را 1 الی2 بار دیسک می زنند تا خاک کاملاً نرم شود و سپس اقدام به کشت می کنند ومی توان با کود سبزیا کود حیوانی خاک های نامناسب را اصلاح نمود.

احتیاجات کودی:

کودهای زیر شخم

کودهای فسفاته و پتاسه بهتر است قبل از کشت حدود 3-4 ماه در شرایط مرطوب و 6 الی 8 ماه در شرایط خشک به زمین اضافه نمود و توسط شخم یا دیسک زیر خاک نمود تا در هنگام کاشت کودها تجزیه و مورد استفاده گیاه قرارگیرد.
میزان مصرف کود حیوانی بین 15تا 20 تن در هکتار است.
مقدار250- 300کیلو گرم ازت
مقدار150-180 کیلو فسفر
مقدار70-80 کیلوگرم پتاسیم در هکتار
در خاکهای شنی در مقایسه با خاکهای سنگین باید به مقدار بیشتری در نظر گرفته شود
مصرف 5-10 تن در هکتار حیوانی پوسیده توصیه می شود

احتیاجات کودی هندوانه:

احتیاجات کودی هندوانه نسبت به پتاس و ازت زیاد است ولی نیازفسفر در این گیاه نسبتاً کم است با توجه به غنی بودن اکثر خاک های ایران نسبت به پتاس نیازی به مصرف آن نمی باشد.

مقداروطریقه مصرف کود اوره در هندوانه:

مقدار 300 کیلوگرم اوره در 4 مرحله

1- هنگام کاشت

2- هنگام منشعب شدن شاقه

3- دقیقاً قبل از میوه دهی

4- بعد از تشکیل اولین میوه

کودهای سرک

بهتراست کودهای که امکان محلول پاشی را دارند را با مقدار مناسب بصورت محلول پاشی استفاده نمود تا کمتر مشکلات شوری خاک را بوجود آورند . البته بهتر است در هنگام محلول پاشی از آب شیرین و مناسب استفاده گردد تا از تنش و استرس شوری گیاه در امان باشد. بهتر است کود فسفات وپتاس براساس آزمون خاک انجام شود بهتر خواهد بود .

مصرف کود اسید بوریک دراراضی شور توصیه نمی شود .

هندوانه به کمبود منگنر ، بور، آهن ، روی و کلسیم بسیار حساس است .محلول پاشی کود های محتوی این عناصر غذایی در بعضی حالات در بهبود کیفیت هندوانه سودمند می باشد .

.(( به نظر بنده جهت هرگونه اقدام در این زمینه مقداری از خاک به آزمایشگاه خاک بدهید ونوع کود لازم ومیزان آنرا از آزمایشگاه با توجه به نظر کارشناس تهیه وبکار ببرید)).

/ 0 نظر / 183 بازدید