آیا کشت نخود در شهر شهداد با صرفه هست؟

به صورت مفصل و تقریبا" کامل اطلاعاتی در این خصوص قرار داده شد:

نخود در هوای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد باید کشت شود .درجه حرارت متوسط ومناسب برای جوانه زدن بذور ۷ درجه می باشد و بعد از سبز شدن تا ۹ درجه زیر صفررا تحمل می کند . اما در گلدهی سرما به آن خسارت می زند .نخود در مناطقی کهدارای زمستان ملایم و نسبتا گرم است در پاییز و در نواحی سردسیر که طول دوره

زمستان و یخبندان طولانی می باشد در بهار و بعد از سپری شدن فصل سرما کشتمی­شود . نخود طالب خاکهای شنی و شنی لومی می باشد و خاکهای سنگینبرای آن مناسب نیست .در مزارعی که قبلا نخود کاشته نشده است باید بذور را بتا باکتریهای تثبیت کننده ازت آغشته کنیم .کشت را زمانی انجام می دهیم که درجه حرارت خاک تا عمق ۵ سانتیمتری صفر یاکمتر است و هر روز برودت هوا کاهش می یابد که حدود اول آبان تا اوایل دی میباشد .

تهیه زمین :

پس از برداشت غلات یا محصول زمین را شخم زده و در صورت نیاز دیسک و ماله میزنیم .در اراضی دیم بهتر است عملیات تهیه زمین با پنجه غازی و چیزل یا هرس انجامشود .

کاشت :

در کشت بصورت سنتی بذر و کود را بصورت دستپاش پاشیده و هرس و ماله یا دیسکمی زنیم .

در کشت نیمه مکانیزه با استفاده از تراکتور که به آن فاروئر بسته شده جوی و پشتهها را ایجاد می کنیم . فاصله خطوط ۴۵ - ۲۳می باشد بعد روی پشته ها را با دستشیاری به عمق ۱۰ سانتیمتر باز کرده و بذور را با فاطله ۵ تا ۱۰ سانتیمتر درون شیارمی­کاریم .در کشت مکانیزه میزان ۱۸۰ -۱۲۰کیلوگرم بذر را با ردیفکار در خطئطی به فاصله ۳۵ -۱۸سانتیمار می کاریم .بذور باید بوجاری و با سموم کاپتان یا بنومیل ضدعفونیشوند . در زراعت آبی نخود آبیاری اول بسیار مهم است بهترین زمان وقتی است کهکلیه بوته ها به رنگ سبز تیره باشند زیرا رطوبت زیاد باعث شیوع بیماریهای ریشه میشود . نخود به ۳ - ۲دفعه وجین احتیاج دارد حتی الامکان باید از مصرف سموم علفکش خودداری شود .اولین وجین ۴۵ روز بعد از سبز شدن می باشد.

نیاز کودی :

۲۰ - ۱۵کیلوگرم در هکتار ازت در مراحل اولیه رشد و نمو ضروری است و یا در زمانیکه بوته به ارتفاع ۱۰ سانتیمتری رسیده کود سرک داده شود .زردی اوایل رشد بهعلت کمبود ازت می باشد . قبل از کشت ۵۰ کیلو گرم در هکتار به فسفر خالص و ۵۰کیلوگرم در هکتار پتاس خالص احتیاج دارد . و عناصر کم مصرف نیز بر اساس آزمایشخاک داده می شود .

برداشت :

برداشت یک هفته بعد از زرد شدن ۹۰٪ غلافها انجام می شود . بعد از برداشت بئتهها را در مزرعه جمع آوری و مقابل آفتاب قرار می دهند . برداشت به موقع در عملکرداهمیت بسزایی دارد زیرا تاخیر در برداشت باعث ریزش می شود . برای خرمنکوبیرطوبت باید ۱۲ -۱۰ ٪ یاشد .متوسط عملکرد نخود ۴00 کیلوگرم در هکتار است

ضدعفونی بذر:

ضد عفونی بذر قبل از کاشت نخود باقارچ کشهایی نظیر کاربندازیم، مانکوزب، بنومیل، زینب جهت کنترل بیماری برق زدگی الزامی است .

بهترین زمان کاشت نخود پاییزه :

بهترین زمان کاشت نخود پاییزه  15آبان لغایت 15 آذر ماه پس از بارندگیهای موثر پاییزه می باشد که این امر سبب سبز شدن علفهای هرز شده و با  عملیات مکانیزه   کشت نخود کاملا از بین میروند.

چند نکته مهم!

نخود گیاه مقاومی بوده و کشت آن در اراضی که مناسب زراعت محصولات دیگر مانند گندم نیست ، امکان دارد . گیاه نخود به خاکهای شور و قلیایی نسبتا" حساس است . در شوری 8/5 میلی موس بر سانتیمتر خاک ، جوانه زنی و رشد رویشی و زایشی ‌آن به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می گیرد . گیاه نخود همچنین حساسیت زیادی به عدم تخلخل خاک و فشردگی خاک دارد

بهترین درجه حرارت برای جوانه زنی نخود 33-31 درجه سانتی گراد می باشد

حدنهایی و محدود کننده جوانه زنی 48 درجه سانتیگراد میباشد

از جمله علائم کمبود ازت در گیاه نخود ، عدم تشکیل گره و پیری زودرس برگهای مسن ترمی باشد.

نخود بطور کلی نسبت به فسفر واکنش اندکی نشان داده و نیاز آن به فسفر درحدکمی می باشد.

علائم کمبود روی درنخود ،زرد شدن و سپس برنزه و نکروزه شدن برگهای میانی و پائینی است.

علائم مشخصه کمبود آهن در نخود ، زرد شدن برگهای جوان تازه تشکیل شده است . معمولا"

علائم کمبود مس بصورت کلروز حاشیه بالایی برگچه ها و گسترش آن بوده و همچنین اندازه برگچه ها بطور مشخص کاهش می یابد و در ادامه کمبود ، رشد انتهایی گیاه به پژمردگی و نکروزه شدن می گراید

طریقه مصرف کود

کود را در ظرف جداگانه ای در آب حل کرده و پس از اضافه نمودن به تانک سمپاش و همزدن مصرف نمایید

توجه!!!!

از مصرف کود در زمان گلدهی خود داری شود

تعداد دفعات مراحل کود پاشی طبق نظریه کارشناس مربوط به تعیین میشود

قابل مصرف همراه با سموم مجاز میباشد.

منابع :

١ بهداد, ابراهیم . ١٣۵٩ . بیماریهای گیاهان زراعی ایران , انتشارات نشاط اصفهان ٢۴٢ صفحه

http://isna.ir

http://www.kermanshah.maj.ir/

http://keshawarzi.blogfa.com/

http://www.aliakbarasadi.blogfa.com/

http://nasseryaa.persianblog.ir

http://www.crop.blogsky.com//

/ 0 نظر / 46 بازدید