آفت مهم نخل سوسک کرگدنی یا تریشک!

حشرات کامل در شب ها به نور چراغ و روشنایی جلب می شوند. سوسک ها پس از خروج از شفیره های بهاری از گردهای گل و برگ های جوان خرما تغذیه می کنند و  پس از جفت گیری ماده ها در قسمت تاج درخت و در قاعده اصلی خوشه ها، دم برگ ها و گاهی در بین الیاف تخم گذاری می کنند.

 - خسارت به این صورت که ، تخم ریزی در تاج درخت و بین دمبرگ خوشه ها و الیاف تنه که پس از خروج  لارو از تخم از نسوج برگ و دم خوشه تغذیه می کند و باعث شکستن شاخه و برگ و بند خوشه در تابستان قبل از رسیدن خرما می شود و  دارای یک نسل در سال می باشد.

  روش مبارزه :

کنترل

زراعی

1) معدوم نمودن لارو های در تاج درخت در زمان گرده افشانی

2)انجام هرس زمستانه

3)نابودی درختان پوسیده

4)رعایت اصول زراعی مانند جلوگیری از کاشت فشرده درختان خرما ، رعایت اصول آبیاری به منظور جلوگیری از رطوبت زیاد

شیمیایی

استفاده از طعمه مسموم(تهیه با استفاده از موارد پایین- که به صورت گلونه های خمیری در قسمت تاج درختان می گذاریم و در اثر تغذیه سوسک کرگدنی کنترل خواهد شد)(توجه داشته باشید در هر نخل اگر 1 عدد سوسک هم دیده شد باید به فکر کنترل بود!.

موارد پایین با توجه به سطح زیر کشت موجود نخل و تعداد نخیلات و میزان خسارت و انبوهی جمعیت سوسک قابل تغییر است که توصیه می گردد با کارشناس گیاه پزشکی مشاوره انجام شود:

لیندین 25%  1 کیلوگرم

سبوس 100 کیلوگرم

آب 50 لیتر

/ 0 نظر / 123 بازدید