تاثیر وزش باد بر روی درختان و ضرورت ایجاد کمربند سبز شهر شهداد

1)      فرسایش خاک:عوامل متفاوتی میتوانند میزان فرسایش خاک را تحت تاثیر قرار دهند که شدت و مدت وزش باد یکی از عوامل موثر در فرسایش بادی است درمحل جابجاشدن خاک ریشه گیاهان از خاک بیرون وباعث بوجود آمدن خسارت ویا تلف شدن گیاهان میشود و در محلی که خاک در تجمع پیدا میکند پوشش گیاهی از بین میرود

   2 ) انتقال گرما  در طول روز: اکثر بادهایی که در اراضی دیم ایران در حرکت هستند به دلیل اینکه از بیابانهای گرم وخشک عبور میکنند باد های گرم وداغ بوده که حرارت محیط رابه 25 تا 46 درجه سانتیگراد افزایش میدهندورطوبت نسبی محیط راتا مرز 5الی 10 درصد کاهش میدهندکه این افزایش دما در تحمل خشکی گیاه خلل ایجاد کرده ، تلفات آب را افزایش وعملکرد راشدیدا کاهش میدهد ، در مواردی وزش باد از سمت دریا به خشکی،از سمت کوهها به دشتها واز سمت جنگلها به اراضی کشاورزی دارای مزایایی بوده یعنی رطوبت وهوای خنک به بیابانهای گرم وخشک منتقل شده باعث خنک شدن بوته، کاهش تعرق وافزایش مقدار شبنم میگردد .

3)اثرات فیزیکی ومکانیکی باد: درمناطق بادخیز ریزش گندم وجو دیم افزایش میابد وحتی ریزش برگ حبوبات در اثر وزش باد زیاد است بیرون ماندن ریشه از خاک در اثر باد جزء صدمات مکانیکی است.

 4 ) اثرات فیزیولوژیک باد: از اثرات فیزیولوژیک باد میتوان به افزایش شدید تعرق یعنی تحت تاثیر قرار دادن تمام فرایندهای درونی گیاه اشاره کرد. در اثر باد شدت تعرق زیاد میشود وتا حد ی روزنه بسته میشود واین یعنی کاهش فتوسنتز چون گاز کربنیک کمتر وارد میشود هر چقدر باد خنک تر باشد اثر آن در افزایش فتوسنتز بیشتر است واگر گرم باشد اثر آن در کاهش فتوسنتز بیشتر است.باد میتواند به گرده افشانی کمک کند گیاهان آنموفیل گلهای خوش رنگ ندارند که حشرات جذب آنها شود بنابراین بوسیله باد تلقیح میشوند مثل ذرت.وزش باد در زمان گلدهی بخصوص اگر گرم وخشک باشد باعث پوک شدن وعدم دانه بندی گیاه می شود. دانه گرده وقتی روی کلاله می نشیند، زمانی میتواند خود را به تخمدان برساند که بوسیله ماده چسبناکی جذب شود ودر این زمان بادهای گرم وخشک سطح کلاله را خشک میکنند ودانه گرده نمیتواند وارد تخمدان شود . زمانی که گندم به مرحله دانه بندی میرسد وزش باد خصوصا بادهای گرم مانع از تشکیل دانه میشود  و اگر دانه تشکیل شده باشد مانع از انتقال مواد غذایی به آن میشود که دانه گندم لاغر وچروکیده میشود که بهترین راه مبارزه با آن یکی آبیاری بلافاصله بعد از بعد از باد است ودیگری کاشت درخت بعنوان باد شکن است. درختان بادشکن(درختان بادشکن باید ارتفاع بیش از 3متر داشته باشد) تا 9برابر طول خودشان را در اطراف از انتشار قارچها وخطر باد محافظت میکند کاشت گز درمناطق خشک وکم آب وچنار درمناطق پرآب بعنوان باد شکن توصیه میشود. از دیگر اثرات باد وادار کردن گیاه به خواب اجباری است یعنی فعالیت بسیاری از آنزیمها را مختل میکند معمولا در اثربادهای گرم وخشک رنگ گیاه تیره میشود(سبز تیره).به طور کلی بادها میتوانند عامل انتقال امراض،آفات،بذور علفهای هرز وغیره شوند. در شرایط دیم بادهای گرم دو اثر مشخص وشناخته شده روی محصولات دارد یکی باد زدگی وسفید شدن خوشه ها ودر نتیجه عدم دانه بندی ولاغر شدن دانه (در صورتیکه وزش باد بعد از خوشه دهی باشد).واز طرفی خوشه ها سبز خشک میشوند که کشاورزان سر سفید شدن میگویند.

درختان پیشنهادی برای طرح کمربند سبز حاشیه شهر شهداد:

تاغ، گز، آکاسیا/.

/ 0 نظر / 44 بازدید