خرما رقم قصب Ghasb - رنگ خارک(کنگ): قرمز !!!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

خرمای قصب شناخته شده در شهداد:

رقم قصب Ghasb

محدوده کاشت: شهداد - تکاب

متوسط عملکرد: 70-60 کیلوگرم

رنگ خارک: زرد

رنگ میوه: قهوه ای کمرنگ

زود رسی یا دیر رسی: متوسط رس

متوسط وزن میوه: 9/41 گرم

متوسط وزن 9 دانه هسته: 1/32 گرم

متوسط طول 9 دانه میوه: 47/5 میلی متر

متوسط عرضی 9 دانه میوه: 21/5 میلی متر

درجه شیرینی: شیرینی کم

کیفیت میوه: خوب 

مقام محصول: درجه 2

نحوه مصرف : خرمای خشک


/ 0 نظر / 86 بازدید