نام علمی تعدادی ازعلف های هرز

 

نام فارسییاانگلیسی

 

نام علمی

 

 تاج خروس خوابیده

 

 Amaranthus blitoides S.wats

 

 Powell amaranth

 

Amaranthus powellii S.wats

 

 تاج خروس وحشی

 

Amaranthus retroflexus L. 

 

 یولاف وحشی

 

 Avena fatua L.

 

 آمبرزیه common mgweed

 

 Ambrosia artemisiifolia L.

 

کلزا ـ منداب 

 

Brassica napus L. 

 

 pine appleweed

 

 Chamomilla suaveolena (L.) Rauschert

 

 سلمک

 

 Chenopodium albom L

 

 کنگر وحشی

 

(.scop cirsium arvensis (L 

 

 پیچک صحرایی

 

 Convolvulus arvensis L.

 

 اویار سلام

 

 Cyperus escuentus L.

 

 تاتوره

 

Datora stramonium L. 

 

 سوروف

 

beauv Echinochloa crus_galli  L.

 

 آگروپیرون

 

 Elymus repens (L.) Gould

 

 علف هفت‌بند

 

 Fallopia convolvulus(L.) A. Love

 

(= polgonum convlvulus)

 

 بی تی راخ - علف شیر

 

 Gallium aparine L.

 

 آفتابگردان معمولی

 

 Helianthus annuus L.

 

 جاروی زینتی

 

 Kochia scodaria (L) schrad

 

 چچم ریشک‌دار

 

 Lolium multiflorm lam

 

پنیرک

 

 Mavla neglecta wallr

 

 پنیرک

 

 Mavla parviflora L.

 

 بابونه گاوی

 

 Marticaria chamomilla L

 

 مرکوروج ـ سلمه تره

 

Mercurialis annual

 

 عروسک پشت پرده

 

Phsalis spp

 

 گاوپنبه

 

 Abutilon theophrasti medic

 

 آگروپیرون - مرغ

 

Agropyron repens (L.) Benuv

 

 دم روباهی صحرایی

 

 Alopecurusmyosuroides huds

 

 چچم یکساله

 

 Poa annuab L

 

 علف هفت‌بند

 

 Polygonum aviculare L.

 

  علف هفت‌بند

 

 Polygonum convolvulus L

 

(= fallopia convolvulus)

 

 علف هفت‌بند 

 

 Polygonum persicaria  L.

 

 علف هفت‌بند 

 

 Polygonum lapathifolium L

 

 توق

 

 Viola arvensis murr.

 

 بنفشه کوهی

 

Urtica urens L.

 

 گزنه

 

Stellaria media (L) vill.

 

 گندمک

 

Sorghum halepense (L) pers

 

 قیاق

 

Sonchus arvensis L.

 

 شیرتیغک

 

Solanum tuberosum L.

 

 تاجریزی

 

Sinapis arvensis L.

 

 تاجریزی کرک‌دار

 

Solanum nigrum L.

 

 خردل وحشی

 

 Stearia viridis (L) Beave

 

بی تی راخ - علف شیر

 

Gallium aparine

 

/ 0 نظر / 123 بازدید