احیای اراضی، توسعه فضای سبز و برداشت اقتصادی با درخت سنجد در سیرچ

سِنجـِد گیاهی درختی است از خانواده سنجدیان که در آب و هوای معتدل می‌روید. 

تنه وشاخه های درخت قابل انعطاف است سنجد و کلیه دیگرگونه های تیره Eleagnaceaeازت جوی رادرخاک تثبیت می کند.درختی است روشنی پذیر،روشنی پسند که سایه اندک راتاحدی تحمل می کند به خشکی محیط وشوری وقلیایی خاک بسیار مقاوم می باشد.چنانکه درخاک های با  PHکمتراز6به خوبی نمی روید.

دربرابربادهای شدیدایستادگی می کند.حتی در فقیرترین خاک هاازجمله برشن های ساحلی وارنا،بلغارستان،وشن های بیابانی کاشان توان زیست ورشددارد.مقاومت آن به سرماوگرما نیزقابل ملاحظه است چنانکه دمای9-و45+درجه راتحمل می کند.

نحوه تکثیر:

سنجدبابذر،قلمه وخوابانیدن قابل تکثیراست درایجادباغ های سنجداز قلمه های کاشته شده درخاک های شنی،پس ازریشه دارشدن استفاده می شود.برای بذرکاری هسته سنجدرادرآبان ماه در خاک سبک می کارند وازهرکیلوی آن می توان1200-1100نهال به دست آوردزیرا رویایی قوه نامیه آن قابل ملاحظه ودرحدود90%گذارش شده است.

ویژگی های گیاه شناسی وجنگلی:

سنجددرختی است ازتیره  Eleagnaceaeخاردارکه دارای ارتفاع5-2متروگاهی به 10متری بلندی می رسد.برگها خزانی،باریک،کشیده،نوک تیز،بادمبرگ کوتاه،سبزنقره ای خاکستری در رویه بالا،نقره ای دررویه زیرین ازنظرظاهری همانند برگ بید یابرگ زیتون یانوعی گلابی تک پایه،گل هابه شکل زنگوله ای ،خوشه ای بدون گلبرگ ،به رنگ زرد ازداخل ونقره ای ازخارج بسیار معطرکه معمولاًبه صورت نر،ماده ونروماده ازاواسط تااواخربهارظاهرمی شودگل های نردارای4پرچم وگل های ماده دارای فقط1ماده گی دارد.

میوه سنجد،سته(Drupe)خوراکی است بامزه تقریباًترش ،شیرین وبه شکل بیضوی،گوشت دار،شبیه زیتون به رنگ نارنجی مایل به قرمز ودارای طعم ملایم قابض وقابل مصرف است روی ریشه آن نیزمانند بعضی درختان Alnusبرجستگی هایی دارای میکوریزها مشاهده می شود.

آفات وبیماری ها:

درخت سنجدروی هم رفته آفات وبیماری های مهمی نداردوحشرات آن کمتربه آن حمله ورمی شوند ودرصورت حمله نیز (برگ خوارسنجد،شته سنجد،زنجره سنجد)که زیان چندانی به آن نمی رسانند.

درخت سنجد مصارف فروانی در منطقه سیرچ  داشته و دارد.چوب آن به مصرف سوخت می رسد ازگره های چوبی آن ادوات تزیینی می سازندوبه علت فرم خاص درخت ورنگ زیبای برگ هاوعطرتندگلهایی که دارد. بهسازی محیط زیست واحیاناًتولیدچوب سوخت ونیزتامین خوراک پرندگان وایجادبادشکن ونوارمحافظ پرچین (دیواره سبز)اقدام به کاشت این درخت می شود.(برای احیائ زمین های فراموش شده یا زمین هایی که کمتر به آب دسترسی دارند - فضای سبز و ... منسب به نظر می رسد).

منابع:

http://www.pana.ir/ 

http://www.areo.ir/

http://mkb-2010.blogfa.com/

http://www.nastaranmaleki.blogfa.com/

/ 0 نظر / 32 بازدید