هواشناسی کشاورزی و اهداف آن (بررسی آن جهت راه اندازی در شهداد)

شبکه ایستگاههای هواشناسی را می توان شامل این مجموعه دانست:

الف : ایستگاههای خشکی:

1-  ایستگاههای بارانسنجی و دیتا لاگر

2- ایستگاههای کلیماتولوژی (اقلیم شناسی )

3- ایستگاههای سینوپتیک تکمیلی

4- ایستگاههای خودکار

5- ایستگاههای سینوپتیک: این ایستگاهها معمولا کاملترین مجموعه تجهیزات هواشناسی را دارا بوده و به صورت شبانه روزی و هر ساعت نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال گزارشات هواشناسی اقدام می نمایند. در این ایستگاهها علاوه بر موارد ایستگاههای تکمیلی  شدت تابش آسمان ، خورشید و بازتابش سطح زمین اندازه گیری می شود ، همچنین دمای اعماق زمین از 5 سانتی متری تا عمق 1 متری سطح زمین اندازه گیری و ثبت می شود. میزان تبخیر 24 ساعته نیز در این ایستگاهها اندازه گیری می شود.

6- ایستگاههای  فرودگاهی

7- ایستگاههای تحقیقات کشاورزی: این ایستگاهها جهت تحقیق در تاثیر عوامل هواشناسی در مراحل رشد محصولات کشاورزی هر منطقه تاسیس شده و راهکارهایی جهت بهبود شرایط کشت مانند بهترین محصولات کشاورزی قابل کشت در منطقه و بهترین زمان کشت و برداشت محصولات و نیز زمانهای آبیاری و غیره ارائه می دهند. در این ایستگاهها دما و رطوبت هوا و دما و رطوبت خاک اندازه گیری و ثبت می شود . میزان تبخیر 24 ساعته و میزان تبخیر و تعرق محصولات معمول منطقه مشخص می شود و نوع و میزان بارندگی ها و پراکندگی وقوع انواع بارندگی ها در طول سال از اهمیت بسیاری برخوردار است.

8- ایستگاههای سینوپتیک منطقه کوهستانی

ب: ایستگاههای ساحلی و دریایی

9- ایستگاههای سینوپتیک ساحلی

10- ایستگاههای  دریایی

11- بویه های خودکار دریایی

ج : ایستگاههای سطوح بالایی جو

12- ایستگاههای جو بالا

13 – ایستگاههای راداری

14- هواپیماهای هواشناسی

15- ماهواره ای هواشناسی

- هواشناسی کشاورزی و رابطه ی آن با سایر علوم 
- اهمیت وضع جوی و آب وهوایی و تولیدات کشاورزی نوین
- لزوم تنظیم سیستم زراعی با عوامل محیطی هواشناسی کشاورزی و وضع خاک
- اهمیت آمار وضع جوی و آب وهوا در تعیین نیازهای آبیاری محصولات کشاورزی به تاریخ 
- کشت آنها ،کود دادن،کنترل آفات و بیماری های گیاهی 

وظیفه ی هواشناسی کشاورزی:
وظیفه اصلی هواشناسی کشاورزی عبارت است ازتقویت تولیدات کشاورزی و حیوانی به منظور تطبیق کلیه عملیات زراعی با ویژگی های شرایط جوی و در نتیجه استفاده از منابع اقلیمی به بهترین وجه می باشد
علوم مرتبط با هواشناسی:
· فنولوژی: که مراحل رویشی گیاه و نمو سیکلها یا چرخه بیولوژیکی محصولات زراعی -آفات-بیولوژی کشاورزی :که عکس العمل گیاهان نسبت به شرایط فیزیکی محیط است
· آگرونومی : نقش فنون کشاورزی در اصلاح شرایط رویشی و اکولوژی بحث می کند.
· پدولوژی: که از رژیم هیدروترمال (آبی و حرارتی)خاک بحث می شود
· جغرافیای کشاورزی: که ناحه بندی اقلیمی استفاده از داده ههای هواشناسی بحث می کند
اهمیت آمار وضع جوی آب وهوا در تعیین نیازهای آبیاری:
تعداد دفعات آبیاری ومیزان آنها بستگی به نیازهای اکولوژی و فیزیولوژیکی محصولات دارد. نیازهای آبیاری را در فصول مختلف را می توان با اندازه گیری تبخیر و تعرق بلقوه ارتباط دارد تعیین نمود
آبیاری برای تنظیم دمای سطح خاک و دمای لایه ی هوای بالای آن و برای اجتناب از گرم شدن بیش از اندازه ی ریشه ها و برگ ها استفاده می شود، آبیاری باید زمانی انجام شود که هوا نسبتا آرام بوده و اغلب در هنگام شب انجام می شود زیرا هوای گرم و حرکت شدید و متلاطم هوا و تشعشع شدید ،اتلاف آب را از طریق تبخیر تشدید می نماید
ثبت دقیق پارامترهای هواشناسی در طی دوره های قبل از آبیاری و همچنین در فواصل بین آبیاری ها صورت گیرد

تاثیر وضع جوی بر روی تاریخ کا شت:
دوره های بحرانی یک نوع گیاه ،توزیع ناحیه ای آن نوع را تعیین می نمیاید. هر یک از گیاهان در کد ژنتیک خود دارای آستانه های تحمل نسبت به مقادیر گرمایی انتهایی و ابتدایی مقدار معینی از رطوبت می باشند. اپتیمم بیولوژیکی بین این مقدار ابتدایی و انتهایی قرار دارد. رژیم حرارتی و رطوبتی خاک ها در طی دوره برداشت محصول و تکامل مراحل اولیه فنولوژیکی بر روی قدرت حیاتی گیاه در تمام دوره ی رویشی تاثیر می گذارد
پژوهش ها تحت شرایط مصنوعی یا طبیعی در مورد پیش بینی رشد و نمو اندام ها ، تحت تاثیر درجات مختلف استرس انجام شده توسط عوامل هواشناسی و همچنین اثرات جمعی وضع جوی بر رشد و نمو و قابلیت محصول دهی نباتات و قدرت تولیدی حیوانات متمرکز بوده اند. با در نظر گرفتن اثر شدید عوامل اقلیمی بر گیاهان و حیوانات انتظار می رود که کشاورزی نوین بتواند ارقام جدید گیاهان و نژادهاای انتخابی حیوانات را به بهترین وجهی که با محیط مطابقت داشته باشند تولید کند.تاثیر بارندگی –وضع دائمی خاک و وجود آفتها در آن-ارزیابی سال های بارانی و خشک همه تحت تاثیر مستقیم غیر مستقیم اقلیم هستند


لزوم تنظیم سیستم زراعی با عوامل محیطی هواشناسی کشاورزی ووضع خاک

تحقیقات هواشناسی ،انجام ارزیابی های کیفی و کمی درباره ی تغییرات اقلیمی مربوط به فعالیت های بشر و لذا بررسی و کنترل فرآیند تلفیقی سیستم های اکولوژیکی و کشاورزی در محیط طبیعی بر مبنای علمی و در نتیجه اجتناب از مقادیر و ناهماهنگی های بسیار مضر می باشد. از بین بردن جنگل ها تعادل طبیعت و آب و هوا را از بین می برد.عواقب خشکسالی ،سیلاب،از بین بردن حیوانات،فرسایش و غیره از نظر اکولوژیکی کشاورزی ،به طور کلی سبب منتها درجه تسهیل در ایجاد سیستم اگولوژی می گردد. تنوع انواع نژادهای جدید محصولات زراعی و دامی کشت یک نوع محصول سبب وارد آوردن زیان های شدید می گردد
وجود اینورژنهای(وارونگی دما) درجه حرارت در زمین های پست اهمیت زیادی در توزیع گیاهان در این نوع حوزه ها و نیز پراکنده گی عمومی گیاهان روی دانه ها می باشد که ممکن است در ته گودال ها در زمستان موجب سرمازدگی گردد لذاکاشتن محصولات زراعی مقاوم مؤثر است

اهمیت وضع جوی و آب و هوایی در تولیدات کشاورزی نوین

یکی از وسائل مهم افزایش محصولات کشاورزی ، انطباق تکنولوژی با پارامترهای اقلیمی خاص در نواحی کشت می باشد.دانستن وضع جوی و اقلیمی و تغییرات دوره ای سالانه و چند ساله پدیده های هواشناسی و انحرافات آنها از مقدار عادی از جمله نیازهای عمده در کشاورزی مدرن است. در هر مرحله از رشد ونمو و توسعه، موجودات زنده تحت تاثیرشرایط محیط قرار می گیرند. وضع جوی بر روی محصولات کشاورزی قبل و بعد از کشت و در دوره ی رشد و نمو و دوره ی رسیدن و زمان برداشت محصول و حتی در مدت انبار کردن تاثیر می نماید. عملیات بعد از عملیات محصول از قبیل خشک کردن بذرهای میوه ها سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی انبار شده تحت تاثیر وضع جوی قرار می گیرد.

همه مواردی که بیان شد را میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که بخش کشاورزی با هواشناسی ارتباط تنگاتنگی دارد و نتیجه عمل یک کشاورز موفق به همکاری و دانستن علوم هواشناسی است.

منابعی که مورد استفاده قرار گرفت:

http://jajarmmeteo.blogfa.com/

http://www.paraye.com/paraye/tabid/95/Default.aspx

http://www.havashenas.blogfa.com/cat-3.aspx

/ 1 نظر / 59 بازدید
شیما

من همیشه مطالب وبلاکتون رو دنبال میکنم و این اولین بار هست که میخوام در وبلاگتون نظر بنویسم . چیزی برای گفتن ندارم جز اینکه بگم مثل همیشه بینظر هستین.و و و خوشحال میشم به سایتم سربزنید http://www.booroog.ir/category/گرافیک