وصف شهرستان شهداد

وصف شهرستان شهداد

ستاره های درخشان آسمان کویر برسقف بیدارخواب سحری به نرمی پا نهاده وپاورچین گذشته اند ودرارتعاش راز آمیز نور فلق محو شده اند0

روشنایی افق می دمد وآفتاب بر می آید تا خورشید اشعۀ پراکندودرهوهوی باد بیابانی برشاخه های گزوکنارجان کویررا به جنبش درآورد وبرشکیبایی گیاهان قانع وقلب تپنده خاک خشک ورویای آبی باران جسمیتی شگفت بخشد0

اگراهل دل باشی در می یابی انسا نهایی که با کویرپیوند خورده اند، زندگی وارزشهای انسانی را تداوم بخشیده اند،خاک وآب وآسمان راپاس داشته اندبرسختیها غلبه کرده اند وازچنبرِۀ رنج وحرمان سربرآورده اند، فرهنگ ساخته اند و راه رستگاری جسته اند0

ازدل کویر خشک وسوزان گاه بوته هایی جسته اند که خواص آنها درمان دردی را مرهم است0واین همه را در خاکی شاهد یم که از بی مهری ابرها آزرده نیست ورد بادها وجای پای غبار کویر را برآن می بینیم0در عبارات وتعاریف رسمی چنین می خوانیم که «بخش شهــدادـ درشمال شرقی کرمان از شمال به استان خرسان ـ از شرق به سیستان وبلوچستان ـ از جنوب به بخش گلباف محدود می شود وبا وسعت 24000 کیلومتر مربع از بخش های بزرگ کشور می باشد»

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
sara

مرسی جملات